स्नातक तह द्धितीय वर्षको वार्षिक परीक्षा तालिका २०७७

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७७ सालमा संचालन हुने ३/४ वर्षे मानविकी, व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र संकाय एवं विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान तर्फका स्नातक तह दोस्रो वर्षका नियमित, प्राईभेट पूरा तथा आंशिक र मौका समेतका परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूको निम्न कार्यक्रमानुसार परीक्षा संचालन गरिने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । साथै परीक्षार्थी आफूले परीक्षा दिनु पर्ने कुन कुन कोड र विषय हो सो यकिन गरेर मात्र परीक्षा दिनु पर्ने छ यसमा अन्यथा हुन गएमा त्रि.वि प.नि.का. जवाफदेही नहुने कुरा यसै सूचनाद्वारा सम्बन्धित सवैलाई जानकारी गराइन्छ ।

4Yrs B.B.S.  2nd Year
परीक्षा समय विहानः ७ः०० बजेदेखि १०ः०० बजे सम्म ।

Date  Subjects/Code No.
2078-01-05   Cost & Management Accounting MGT.-212
2078-01-07 Business Communication MGT.-205
2078-01-09 Macro Economics MGT. -206
2078-01-10 Fundamental of Marketing MGT. -214
2078-01-12 Foundations of Human Resource MGT. -216

3 Yrs B.B.S.  2nd Year
परीक्षा समय विहानः ७ः०० बजेदेखि १०ः०० बजे सम्म ।

Date Subjects/Code No.
2078-01-05  Accounting For Financial Analysis & Planning-211
2078-01-07 Fundamental of Marketing-214
2078-01-09 Foundations of Human Resource Mgmt. -216
2078-01-12 Fundamentals of Financial Management-215/Legal Environment of Business-204
2078-01-14 Business Law-204/Business Finance-215

4 Yrs B.Ed.  2nd Year

परीक्षा समय विहानः ७ः०० बजेदेखि १०ः०० बजे सम्म ।

Date Subjects/Code No.
2078-01-05  Educational Psychology Ed. -421
2078-01-07 Eng.Ed/Nep.Ed./Math.Ed/Sc.Ed./Hp.Ed./Pop.Ed./Geo.Ed./Hist.Ed./Eco.Ed./Po/Ed.Pm/So.St.Ed.-422
2078-01-09 Eng.Ed./Nep.Ed./Math.Ed./Sc.Ed./Hp.Ed./Pop.Ed./Geo.Ed./Hist.Ed./Eco.Ed./Pol.Sc.Ed./Ed.Pm./So.St.Ed.-423
2078-01-12 Eng.Ed./Nep.Ed./Math.Ed./Sc.Ed./Hp.Ed./Pop.Ed./Geo.Ed./Hist.Ed./Eco.Ed./Pol.Sc.Ed./Ed.Pm./ So.St.Ed.- 424
2078-01-14 Eng.Ed./Nep.Ed./Math.Ed./Sc.Ed.-Animal Science_ /H.Ed./Pop.Ed./Geo.Ed./Hist.Ed./Eco.Ed./Pol.Sc.Ed./Ed.Pm./ So.St.Ed. -428/ P. Ed.-426
2078-01-16   Science.Ed. -Plant Science_-427
2078-01-17 Eng.Ed./Nep.Ed./Math.Ed./Sc.Ed./H.Ed./Pop.Ed./Geo.Ed./Hist.Ed./Eco.Ed./Pol.Sc.Ed./Ed.Pm./So.St.Ed.-429/P.Ed.-427

 

3 Yrs B.Ed.  2nd Year

परीक्षा समय विहानः ७ः०० बजेदेखि १०ः०० बजे सम्म ।

Date Subjects/Code No.
2078-01-05 New Course M Educational Psychology MEd.-313

Old CourseM Specialization iv Nepali/Math/Economics/History/Pol.Sc./HPED/Science iv /-Bio_,Animal Science,Plant Science/Pop.Ed.-304/Ed.Mgmt.-301-Edu.Administration_/English Ed.-390/-ELT Theories & Methods_/P.Ed.-390/ -Teaching Nepali,Teaching English _

2078-01-06 Old CourseM Curriculum & Evaluation Ed. -303

New CourseM Eco.Ed.-Economics of Development and Education/Eng.Ed-Expanding Horizon in English/Ed.Mgmt.-Educational Supervision/Hp.Ed.-Sport Science & Games/Hist Ed.-History of Modern Europe/Math Ed.-Real Analysis/g]kfnL lz=-g]kfnL sljtf / sfJo _/Pol.Sc.Ed.-International Politics and Enviornmental Relations/Pop.Ed.-Population & Enviornmental Education /Sc.Ed.Biology ii / Comp.Sc.Ed.-ICT.Ed._ Communication cyber law -322

2078-01-07 New CourseM dd Curriculum & Evaluation Ed.-314

Old Course Specializatio iii Eng./Nep./Math/Sci./Eco./Geo./Hist./Pol.Sc./H.P.E./Pop.Ed./Ped.Mgmt.-Material & Methods_-303Ed.Mgmt.-313-Education Dev.in Nepal_

2078-01-08 Old CourseM Educational Psychology Ed.-302

New CourseM Eco.Ed.-Government Finance,Financial Sys.& Int. Trade/Eng.Ed.-English for Communication/Ed.Mgmt-Education Administration/Geo.Ed.-Geography of Asia and Nepal/Hp.Ed.-Fundametals of Public Health/Hist Ed.-History of Modern India/Math Ed.-Geometry/ -g]kfnL lz=-g]kfnL syff / pkGof;_/Pol.Sc.Ed.- Government and Politics of Nepal/Pop.Ed.-Community and Reproductive Health/Comp.Sc.Ed. -ICT.Ed._-MIS,Data Structure and Recent Technologies/Sc.Ed.-PhysicsMi-321

2078-01-09 New & Old CourseM NF.Ed.-301,321/ECD.Ed.-301,321
2078-01-10 New & Old CourseM Bus.and govt.account/Ind.Ed.-303
2078-01-12 New Course MEd.Mgmt.-323 Development Education in Nepal

Old CourseM Specialization vi Nepali/Math/Science/Economics/Geography/History/Pol.Sc./HPE./Pop.Ed.-390/Eng.Ed.-391-ELT_/PED-390-Social Studies Teaching Math in Primary Education_/Ed.Mgmt.-302-Ed.Supervision_

2078-01-13 New CourseM Eco.Ed.-Methods of Teaching Economics Eng./Nep./Math/Sci./Eco./Geo./Hist./Pol.Sc./H.P.E./Pop.Ed./Ped.Mgmt.-Material & Methods_-303

Ed.-313-Education Dev.in Nepal_Eng.Ed.-English Language Teaching Methods/Geo.Ed.-Methods of Teaching Geography/HP.Ed.-Teaching Health and Physical Education and School Health Program/Hist.Ed.-Methods of Teaching History/Math Ed.-Teaching Mathmatics/-g]kfnL lz=-g]kfnL efiff lzIf0f_/ Pol.Sc.Ed.- Methods of Taching Political Science_/Pop.Ed. -Methods of Teaching Population Education/ Sc.Ed.- Methods of Teaching Science at Secondary School/Comp.Sc.Ed.-Teaching ICT and Object Oriented Programing & Database -391

2078-01-14 New & Old CourseM Business Edu./Ind.Edu.-390
2078-01-15 New & Old CourseM NF.Ed.-302,322,/ECD.Ed.-302,322
2078-01-16 New & Old CourseM Business Mgmt./Ind. Edu. -304

परीक्षा समय दिवाः १ः०० बजेदेखि ४ः०० बजे सम्म ।

3 Yrs B. A.  2nd Year

Date Subjects/Code No.
2078-01-05 C. English-202
2078-01-06 Math.-321/ Pol. Science / Home science -302,312/ F.S.Act /Dir/ MPP/

Adu/ Ed.-310,320

2078-01-07 History/Culture/Geography/ Buddhist Studies/ Linguistics-302,312
2078-01-08 SO.-402/SOAN-302,312/AN.-312/Social Work/Philosophy-302,312/Technical Theory -PTG_/SCLUP)-402, 316,317/ Music-315,404
2078-01-09 Pol. Sc./H. Science-303,313Ö Math/Stat.-322
2078-01-10 Nepali/English/Hindi/Sanskrit/ Nepal Bhasa/Maithili-302,312
2078-01-12  Stat-321
2078-01-13 Economics/Dance/Music/ Journalism/Psychology/Rural Development/Pop. Studies-302,312,402/ History of Fine Art/Aesthetic -315,316,401
2078-01-14  History/Culture/Geography/ Buddhist Studies/ Linguistic -303,313 /F. S.-306,316 (Culture)
2078-01-15 Nepali/English/Hindi/Sanskrit/Nepali Bhasa/Maithili -303,313
2078-01-16 SO.-403/SOAN.-303,313/AN.-313/Sociol Work Phylosophy-303,313/F.S. Sociology/Anthropology -307,317
2078-01-17  Economics/Dance/Music/Journalism/Psychology/Rural Development/Pop. Studies-303,313/ Music -403,316/Folk  Music & Culture/ F. S. (Psychology)-308,318

द्रष्टव्यः

१. उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रमानुसार परीक्षामा अनुपस्थित हुने परीक्षार्थीहरूका निमित्त पुनः अर्काे व्यवस्था गरिने छैन ।

२. कुनै अप्रत्याशित बिदा पर्न आएमा पनि त्रि.वि को पूर्व सूचना विना परीक्षा स्थगित गरिने छैन ।

३. परीक्षा दिनुपर्ने आफ्नो कुनै विषय वा पत्र परीक्षा कार्यक्रममा छुट्न वा जुध्न गएमा पहिलो पटक  प्रकाशित भएको मितिले ७  दिनभित्र यस कार्यालयमा सोको जानकारी दिनुपर्नेछ । अन्यथा यसै कार्यक्रमानुसार परीक्षा संचालन हुनेछ ।

४. प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि आ—आफ्नो क्याम्पसमा सम्पर्क राख्नुहोला ।

५. परीक्षाको लागि चाहिने लग टेबुल, गोश्वारा भौचर, ग्राफ पेपर, चार्ट आदि सामाग्रीहरू परीक्षार्थी आफैले ल्याई केन्द्राध्यक्षको पूर्व स्वीकृति लिई प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

६. सैद्धान्तिक परीक्षा सकिएको १ महिनाभित्र सम्बन्धित क्याम्पसले प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न गरी प्राप्ताङ्क, उ.पु. तथा हाजिरी अनिवार्य रुपमा यस कार्यालयमा बुझाई सक्नुपर्नेछ ।

७. परीक्षा भवनभित्र मोवाइल फोन जस्ता विद्युतीय उपकरण र परीक्षामा निषेधित सामाग्रीहरू साथमा लिएर प्रवेश गर्न पाइने छैन ।

८. कुनै पनि परीक्षार्थी दृष्टिविहीन, सुस्तमनस्थिती भएका वा हात सम्बन्धी गम्भिर रोगको कारणले गर्दा हातले लेख्न नसक्ने प्रमाणित भै नियम २६७ बमोजिम सहयोगी लेखकद्वारा परीक्षा दिने भएमा आधिकारीक निकायबाट दिइएको अपांगता परिचयपत्र वा चिकित्सकद्वारा प्रमाणित पत्रको आधारमा १०० पूर्णाङ्कको लागि १ घण्टा र सो भन्दा घटी पूर्णाङ्कको लागि आधा घण्टा समयावधि थप गरिनेछ ।

९. त्रि.वि. को निर्णयानुसार परीक्षा केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी प्रावधान हटाइएको छ ।

विशेष सूचना

यसै कार्यक्रमानुसार मानविकी, व्यवस्थापन र शिक्षाशास्त्र संकाय र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान तर्फका  ३ वर्षे र विज्ञान, व्यवस्थापन र शिक्षाशास्त्र तर्फका ४ वर्षे स्नातक तह दोस्रो वर्षका नियमित  प्राइभेट (पूरा तथा आंशिक) मौका परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूको परीक्षा आवेदन फारम भर्न छुट्न गएको भएमा त्यस्ता परीक्षार्थीहरूलाई यो सूचना प्रकाशित भएको मिति देखि नै दोब्बर दस्तुर सहित क्याम्पसहरूले २०७७ चैत्र २० गते भित्र आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा बुझाई सक्नु पर्नेछ र प्राइभेट परीक्षार्थीहरुको हकमा दोव्वर दस्तुर सहित २०७७ चैत्र २० गते भित्र सम्बन्धित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा प्रक्रिया पु¥याई परीक्षा आवेदन फारम भरि बुझाई सक्नु पर्नेछ । अन्यथा त्यस्ता फारम उपर त्रि.वि.प.नि.का .ले कुनै कारवाही नगर्ने कुरा पनि सम्बन्धित सबैको जानकारीको

लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

परीक्षा नियनत्रक

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *